Dáng xấu phải làm sao?

Đi học Đại học tôi chưa bao giờ đứng lên trước lớp vì cái dáng của mình.

15 Likes Comment