Quy chế thành viên webtamsu.com

Điều 1: Để trở thành thành viên của webtamsu

Bất cứ ai có nhu cầu đều có thể trở thành viên của webtamsu.com với động cơ lành mạnh và chấp nhận các điều khoản và qui chế trên webtamsu.com.
Khi đăng ký làm thành thành viên của webtamsu.com có nghĩa là bàn đã chấp nhận tất cả các qui định và hạn chế của webtamsu.com.

Điều 2: Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên

Quyền lợi:
Được tham gia bình luận (comment) trên webtamsu.com với mục tiêu đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Được phong danh hiệu “chuyên gia” khi đạt các tiêu chí (comment nhiều nhất, được bình chọn nhiều nhất…) và các quyền lợi khác (nếu có).

Nghĩa vụ:
Tuân thủ qui chế thành viên, điều khoản sử dụng và các qui định khác (nếu có) trên webtamsu.com.

Điều 3: Các điều khoản chung

Webtamsu.com có quyền tạm khóa hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản nếu thành viên vi phạm các quy định dưới đây
– Có các hành vi (bao gồm nhưng không hạn chế) như văng tục, lăng mạ,… các thành viên khác trên webtamsu.com.

– Thảo luận các vấn đề liên quan đến chính trị, tôn giáo và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

– Đặt tên tài khoản, ảnh đại diện, câu blast mang tính khiêu khích hoặc trái với qui định của pháp luật Việt nam.

Webtamsu.com có quyền sử dụng thông tin của thành viên để quảng cáo hoặc các hình thức khác nhằm nâng cao uy tín của webtamsu.com mà không cần xin phép
Chúng tôi có thể cung cấp thông tin thành viên cho các cơ quan chức năng khi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của webtamsu.com và các thành viên khác.
Webtamsu.com có thể xem xét và thay đổi các điều khoản trên bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.