Biện hộ
Tại Pháp, một phiên tòa xử một tên trộm đã bị bắt tới 6 lần. Sau khi tuyên án, tòa hỏi tên trộm: – Anh còn muốn biện hộ điều gì không? Tên trộm đáp: – Có, thưa các ngài. Tôi muốn đề nghị các ngài đừng đưa tôi vào tù nữa. Đã 5 lần…