ten-trom

Biện hộ

Tại Pháp, một phiên tòa xử một tên trộm đã bị bắt tới 6 lần. Sau khi tuyên án, tòa hỏi tên trộm: – Anh còn muốn biện hộ điều gì không? Tên trộm đáp:…

3 Likes comments off