Bóp đi bóp đi…

Trong một khu chợ, người ta nghe một bà bán hàng bóp(ví) rao như sao: Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn , bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải…

9 Likes comments off