Chòng chành

Chòng chành như nón không quai Như thuyền không lái như ai không chồng Nón không quai mệt nhoài tay giữ Thuyền chòng chành người ngại chẳng đi Đến tuổi nó đuổi xuân đi Nay…

14 Likes Comment