Công việc của đàn ông

Chồng đang xem ti vi thì vợ giục: – Anh đi chợ đi! – Đó không phải là công việc của đàn ông: Chồng đáp. – Thế hả? – Vậy thì lên giường ngay, tôi…

28 Likes Comment