Học người Kinh

Cán bộ kế hoạch hóa gia đình người Kinh lên miền núi tư vấn kế hoạch hóa gia đình cho một đôi vợ chồng người dân tộc mới 30 tuổi nhưng đã có 8 đứa…

7 Likes Comment