Thơ vui: Họp Gia đình

Bài thơ vui về Họp Gia đình diễn tả một ông chồng có 05 bà vợ và ông chồng dặn các bà vợ trước ngày đi vắng một tuần. Bài thơ xúc tích và hài…

4 Likes Comment