Không thầy đố mày làm nên
Trong giờ giảng của một giáo viên tiểu học… Thầy: Đố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩa: Thầy, đố, nên, không, mày, làm Trò: (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy mày không nên đố.…