Có một mối hận
Cuộc đời tủi nhục, lẻ loi, không bạn bè người thân, không nghề nghiệp. Buồn chán, còn sự buồn chán nào hơn?…