Tôi không biết nên làm thế nào nữa. Hãy giúp tôi với!

Chúng tôi yêu nhau từ ngày tôi còn học phổ thông. Kể từ đó tới nay đã được 4 năm rồi. Trong thời gian đó anh đối xử rất tốt với tôi. Anh đã mở…

10 Likes Comment