Hình phạt nhẹ nhàng nhất

Hình phạt nhẹ nhàng nhất Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm…

5 Likes Comment