Số 0 tròn trĩnh

Chúng tôi mỗi đứa một phương vào chung một lớp thời đại học thân nhau lắm. Thời đó chúng đi học chưa có điều kiện như thời nay, mọi thứ thật đơn giản… Những hoạch…

12 Likes Comment