Tâm tư ngày 21-6

Ngày xưa ghét nghiệp văn chương Nên ta bỏ dở con đường trời cho Đua theo học tính toán mò Thành ra con cuốc đi dò bờ ao. Bây giờ dở thấp dở cao Cộng…

25 Likes Comment