Cấm trai lạ vào làng tán gái

Thời thế hệ 6x,7x và đời đầu 8x ở các vùng quê thường xảy ra tình trạng trai làng giữ gái làng, cấm con trai các làng khác đến tán tỉnh các cô gái trong…

14 Likes Comment