Bức thư mật

Có một anh lính đi xa nhà lâu ngày, nhân tiện bạn anh lính đó về thăm quê và anh ta gửi nhờ anh lính đó một trăm quan tiền và một bức thư. Giữa…

16 Likes Comment