Trầu têm đẹp

Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Gặp nhau chuyện trò rôm rả. Sau đó, chủ nhà mời khách ăn Trầu nhưng lạ thay giữa cơi trầu chỉ có mỗi một…

10 Likes Comment