Đàn bà không chồng

Đàn bà không chồng sợ những đêm giông Khi gió rít từng cơn ngoài thềm vắng Nằm co ro mà cõi lòng chát đắng Khao khát nắm một bàn tay. Đàn bà không chồng giấc…

30 Likes Comment