Viết tặng cuộc đời: Nguyện cầu

Chắp tay lạy trước Phật đài Thân tâm con nguyện theo Ngài từ đây Đam mê, say đắm, đọa đầy Nghiệp duyên gieo mãi, nợ dầy kiếp mang Sang sông một chuyến đò ngang U…

15 Likes Comment