Vợ đẻ
Một ông đang đọc báo thì cáu ầm lên: – Thế này thì có tức không chứ. – Bà vợ trong bếp chạy ra: Có chuyện gì thế? – Ông chồng: Bài thơ của tôi tên là “Vô đề”, thì họ lại in thành… “Vợ đẻ”!”.…