doc-bao

Vợ đẻ

Một ông đang đọc báo thì cáu ầm lên: – Thế này thì có tức không chứ. – Bà vợ trong bếp chạy ra: Có chuyện gì thế? – Ông chồng: Bài thơ của tôi tên…

7 Likes comments off