Nỗi lòng vợ hai

Có em rồi anh đừng nghĩ đến ai Dẫu chị ấy đã từng là vợ cả Hết duyên rồi, đường đời chia hai ngả Anh hãy quên và vun đắp cho mình.   Chẳng còn…

3 Likes Comment